05. brand-indexGrand Seiko

Seiko Watch Corporation
8-10, Toranomon 2-chome
Minato-ku
105-8467 Tokyo
Japan
https://www.grand-seiko.com